Każdy wspólnik spółki jawnej może wystąpić do sądu z żądaniem jej rozwiązania – jeśli zajdą ważne ku temu powody. Gdy powody te zaistnieją tylko po stronie jednego wspólnika, np. gdy rozpoczął działalność konkurencyjną, pozostali wspólnicy w pozwie skierowanym do sądu mogą żądać jego wyłączenia
Katalog przyczyn rozwiązania spółki jawnej zawiera art. 58 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). – W świetle tego przepisu rozwiązanie spółki powodują: okoliczności przewidziane w umowie, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, jak również prawomocne orzeczenie sądu.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Prawa do żądania rozwiązania spółki

W jakich przypadkach można wyłączyć wspólnika

Zasad wypłaty udziału kapitałowego

Co zrobić, gdy bilans jest ujemny

Sądowego przyznanie majątku jednemu ze wspólników

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jakich przypadkach dopuszczalne jest rozwiązanie spółki jawnej.