Od decyzji administracyjnej można odwołać się za pośrednictwem organu, który ją wydał. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

1 Czy w każdej sprawie, kończąc postępowanie, organ wydaje decyzję

Decyzje administracyjne wydawane przez organ administracji publicznej kończą sprawę w danej instancji, ponieważ rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części. Ponadto w sytuacji, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe, organ umorzy postępowanie. W takim przypadku wyda on decyzję o umorzeniu. Ponadto o umorzenie postępowania może wnioskować strona, która wcześniej żądała jego wszczęcia. Organ przychyli się do jej żądania wówczas gdy nie sprzeciwiają się temu inne strony. Do umorzenia jednak nie dojdzie w sytuacji, gdyby okazało się to sprzeczne z interesem społecznym.