Czytelnik będzie uczestniczył w pracach miejskiej komisji wyborczej.

– W jakiej kolejności będzie trzeba ustalać wyniki wyborów – pyta pan Leszek z województwa łódzkiego.

W pierwszej kolejności gminna (miejska) komisja wyborcza przystępuje do ustalenia wyników wyborów wójta oraz sporządzenia protokołu wyników głosowania i wyniku wyborów, a następnie ustala wyniki głosowania i wyniki wyborów do rady gminy (miasta).

Taka kolejność wynika z obowiązku niezwłocznego poinformowania wyborców o ewentualnej konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach wójta (art. 4 ust. 6 ustawy o wyborze wójta). Wyjaśniła to Państwowa Komisja Wyborcza.

Jak podkreślono, po zarejestrowaniu w systemie informatycznym danych ze wszystkich protokołów głosowania gminna (miejska) komisja otrzymuje wydruk komputerowy projektu protokołu z wyników głosowania i wyniku wyborów wójta.

Gminna (miejska) komisja może sprawdzić dane zawarte w wydruku z wyliczeniami dokonanymi inną metodą. Jeżeli dane z wyliczeń dokonanych w różny sposób nie są identyczne, należy wyjaśnić i usunąć przyczynę rozbieżności.

Podstawa prawna

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 18 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (M.P. nr 77, poz. 962).