Czy ugoda podlega zatwierdzeniu? Kiedy można ją unieważnić?
Geodeta ma obowiązek nakłaniania stron do zawarcia ugody. Wspiera on obie strony w negocjacjach ugodowych, przedstawiając wszystkie dowody i argumenty za proponowanym przebiegiem granicy. Jeżeli strony dojdą do porozumienia, geodeta sporządza akt ugody, oddzielnie dla każdej spornej linii granicznej, według określonego przepisami wzoru.
W dokumencie ugody zamieszcza się w szczególności opis przedmiotu sporu z podaniem granic wskazanych przez strony oraz wynikających z dokumentacji, opis poczynionych w tym zakresie przez strony wzajemnych ustępstw, a także szczegółowy opis przebiegu granicy uznanej za obowiązującą po podpisaniu aktu ugody. Niezbędne jest również złożenie podpisów zarówno przez strony, jak i przez geodetę, gdyż dopiero od chwili złożenia podpisów przez wszystkie wskazane podmioty ugoda wywiera skutki prawne.
Zawarcie w akcie ugody wszystkich niezbędnych elementów jest o tyle istotne, że ich brak może stanowić podstawę do jej kwestionowania. Wzruszenie ugody granicznej zawartej w postępowaniu administracyjnym może nastąpić wyłącznie według zasad określonych przez prawo cywilne, w postępowaniu przed sądem powszechnym. Wyrok unieważniający ugodę zawartą przed upoważnionym geodetą stwarza sytuację taką, jakby ugoda nie została zawarta. Jest to podstawa do wznowienia postępowania rozgraniczeniowego.
Ugoda zawarta przed geodetą ma moc ugody sądowej, co oznacza, że nie ma potrzeby jej zatwierdzania przez sąd czy organ administracji. W razie zawarcia ugody organ administracji wyda decyzję o umorzeniu postępowania. W tym przypadku na organie nie ciąży obowiązek kontroli merytorycznej podpisanej ugody przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania. Jednakże wójt (burmistrz, prezydent miasta) powinien badać warunki formalne ugody i prawidłowość postępowania rozgraniczeniowego. Jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości. Doręczenie stronom tej decyzji otwiera drogę sądową w razie niezadowolenia strony z poczynionych ustaleń co do przebiegu granicy.