PROBLEM

Czy straż miejska ma prawo pozyskać na potrzeby skierowania do sądu wniosku o ukaranie informacje o dochodach, stanie majątkowym czy też liczbie osób pozostających na utrzymaniu osoby, która popełniła wykroczenie?

GIODO INFORMUJE

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) określa jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaś ich skonkretyzowanie znajduje się w innych przepisach prawa. W związku z tym opisywaną sprawę należy rozpatrywać m.in. w oparciu o ustawę o strażach gminnych, ustawę o ruchu drogowym czy też kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. I tak zgodnie z art. 10a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. nr 123, poz. 779 z późn. zm.) straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane: w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż ma dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Wykonując swoje zadania, strażnik – na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o strażach gminnych – ma prawo do dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w ustawie z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2008 r. nr 133, poz. 848 z późn. zm.). Zgodnie z art. 57 § 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, wniosek o ukaranie powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres obwinionego, a także inne dane niezbędne do ustalenia jego tożsamości; określenie zarzucanego obwinionemu czynu ze wskazaniem miejsca, czasu, sposobu i okoliczności jego popełnienia; wskazanie dowodów; imię i nazwisko oraz podpis sporządzającego wniosek, a także adres, gdy wniosek pochodzi od pokrzywdzonego. Zgodnie natomiast z art. 57 § 3 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wniosek o ukaranie składany przez oskarżyciela publicznego, czyli w tym przypadku straż miejską, powinien ponadto zawierać m.in. wskazanie: przepisów, pod które zarzucany czyn podpada; miejsca zatrudnienia obwinionego oraz, w miarę możliwości, dane o jego warunkach materialnych, rodzinnych i osobistych. Wskazane przepisy precyzują więc, jaki zakres danych i informacji o osobie fizycznej może być przetwarzany przez straż gminną (miejską). Oznacza to, że instytucja ta jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Należy jednak podkreślić, że informacje o warunkach materialnych, rodzinnych i osobistych osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia powinny być zawarte we wniosku o ukaranie, o ile uda się je pozyskać.

łs