Rozporządzenie ministra środowiska z 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, pomija drogi powiatowe. Obecnie obowiązek ten ciąży tylko na zarządcach autostrad, dróg ekspresowych, innych dróg krajowych oraz wojewódzkich.

Podział na kategorie

Prawo ochrony środowiska, które upoważnia ministra środowiska do wydania rozporządzenia określającego wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku, nie ogranicza kategorii dróg publicznych, na których muszą być prowadzone pomiary okresowe. Nie ma zatem ustawowych przeszkód do rozszerzenia tego katalogu o drogi powiatowe.

Niekorzystny wpływ

Zdaniem RPO brak przymusu prawnego prowadzenia kontroli poziomu hałasu na drogach powiatowych w praktyce sprawia, że osoby mieszkające przy drogach o takim statusie pozbawione są możliwości wyegzekwowania od zarządców takich dróg stosowania zabezpieczeń akustycznych. Tymczasem konstytucja nakłada na władze publiczne obowiązek ochrony środowiska i prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne.

Nie można znaleźć żadnego racjonalnego uzasadnienia dla rozwiązań legislacyjnych, które w tym aspekcie dyskryminują obywateli w zależności od miejsca zamieszkania. Poziom natężenia hałasu na drogach powiatowych ma tak samo niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, jak w przypadku innych kategorii dróg.

Okresowe pomiary hałasu w środowisku dokonuje się od:

● autostrad, dróg ekspresowych, innych dróg krajowych oraz wojewódzkich – co 5 lat w okresie wykonywania generalnego pomiaru ruchu,

● autostrad i dróg ekspresowych nowo oddanych do eksploatacji – dwa razy w roku kalendarzowym w okresie pierwszych trzech lat, począwszy od roku oddania do eksploatacji.

Rozporządzenie nie nakłada obowiązku prowadzenia okresowych pomiarów na pozostałych kategoriach dróg.