TEZA: Rada nie może stanowić przepisów prawa miejscowego zawierających cenę w odniesieniu do wszystkich lokali mieszkalnych wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości i potencjalnie podlegających sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
STAN FAKTYCZNY
Rada miejska określiła zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas nieoznaczony, a także na czas dłuższy niż trzy lata, w tym na kolejne okresy następujące po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat, jeżeli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość. Dodatkowo radni określili zakres upoważnień dla burmistrza do podejmowania decyzji w powyższych sprawach. Skargę na uchwałę wniósł prokurator, który zarzucił jej rażące naruszenie prawa – art. 70 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, W ocenie prokuratora brak jest po stronie rady miejskiej kompetencji do uchwalania w tym zakresie przepisów odnoszących się do wszystkich mieszkańców gminy i zmieniających wysokość oprocentowania niespłaconej części ceny zakupu nieruchomości.