STAN FAKTYCZNY

Uchwałę nr LII/385/10 rada miejska w Skale przyjęła regulamin oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W par. 3 organ stanowiący postanowił, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawę prawną uchwały stanowił art. 19c ust. 1 ustawy z 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Z UZASADNIENIA

W ocenie organu nadzoru określony przez radnych termin wejścia w życie uchwały narusza aktualny porządek prawny. W szczególności pozostaje w sprzeczności z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Prowadzi do tego ocena zapisów kwestionowanej uchwały, mocą których rada przyjęła regulamin. Jednocześnie zdaniem wojewody pomimo tego, że żaden przepis prawa nie statuuje definicji legalnej aktu prawa miejscowego, zarówno doktryna, jak i orzecznictwo wskazują na pewne charakterystyczne cechy takiego aktu. Przepisem dającym radzie gminy szczegółowe upoważnienie ustawowe do wydania aktu prawa miejscowego jest w tym przypadku art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z nim organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W ocenie organu nadzoru podjęta uchwała zawiera w swej treści normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym skierowane do podmiotów zewnętrznych wobec gminy, a dodatkowo zawiera regulacje o charakterze normatywnym i została podjęta na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego. W takiej sytuacji zgodnie z ustawą z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. nr 62, poz. 718 z późn. zm.) powinna zostać ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Jest to warunkiem ich wejścia w życie (art. 4 ust. 1 ustawy oraz art. 88 ust. 1 Konstytucji RP). Dodatkowo akt prawa miejscowego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 2 sierpnia 2010 r., nr WN.II.0911-92-10