Tymczasem podczas postępowania prowadzonego przez prezesa UOKiK okazało się, że ZAiKS utrudniał autorom rozwiązanie umowy. Takie działanie mogło ograniczać konkurencję. Jak ustalił Urząd, zakwestionowana praktyka dotyczyła zarówno twórców będących członkami stowarzyszenia, jak i niemających takiego statusu. Zgodnie z uchwałą Rady stowarzyszenia ZAiKS autorzy mogli zrezygnować z powierzenia swoich praw stowarzyszeniu z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Tak więc okres pomiędzy wypowiedzeniem a rozwiązaniem umowy mógł wynieść w niektórych przypadkach nawet półtora roku. Zastosowanie tak długiego terminu wypowiedzenia mogło ograniczać konkurencję na rynku zbiorowego zarządzania prawami autorskim do utworów muzycznych i słowno-muzycznych – zadecydowała prezes Urzędu Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel. W efekcie bowiem autorzy, którzy byli niezadowoleni z usług ZAiKS i chcieli zrezygnować z usług ZAiKS, mieli ograniczoną możliwość dokonania w rozsądnym terminie wyboru innej metody zarządzania ich prawami. Co więcej, tak długi termin rezygnacji mógł zniechęcać autorów do zawarcia umowy z innymi podmiotami zarządzającymi prawami autorskimi, a potencjalnych konkurentów do wejścia na rynek, na którym działa stowarzyszenie. Podczas postępowania prowadzonego przez UOKiK ZAiKS zobowiązał się do zmiany zakwestionowanych zasad. Zgodnie z deklaracją stowarzyszenia okres wypowiedzenia zostanie skrócony do trzech miesięcy, ze skutkiem na koniec półrocza kalendarzowego. ZAiKS ma czas na wykonanie zobowiązania do 31 grudnia 2010 r.