Pięć etapów

Opracowania i uchwalenia studium

1 Uchwała i ogłoszenie

Rady gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium. Informacja o takiej uchwale musi być ogłoszona w prasie i obwieszczona, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze o uchwale.

2 Wnioski

Ustanowiony zostaje co najmniej 21-dniowy termin na składanie wniosków dotyczących studium. Organy doradczo-opiniodawczych otrzymują pisemne zawiadomienie. Wójt, burmistrz, prezydent miasta rozpatrują wnioski dotyczące studium.

3 Projekt i uzgodnienia

Po sporządzeniu projektu studium jest on opiniowany przez właściwą komisję architektoniczno-urbanistyczną. Następnie projekt uzgadniany jest z zarządem województwa i wojewodą. Projektu opiniowany jest również przez: starostę, gminy sąsiadujące, wojewódzkiego konserwatora zabytków i inne właściwe organy. Na tym etapie wnoszone są ewentualne poprawki do studium.

4 Wyłożenie projektu i dyskusja

Projekt studium zostaje wyłożony na co najmniej 30 dni. W tym czasie odbywa się dyskusja publiczna o projekcie. Ustanawiany jest co najmniej 21-dniowy termin do wnoszenia uwag.

5 Uchwała i cena

Rada gminy podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia studium. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje uchwałę z załącznikami i dokumentami do oceny zgodności z przepisami prawa właściwemu wojewodzie.

Sześć etapów

Opracowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1 Uchwała i ogłoszenie

Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu. W prasie ukazuje się ogłoszenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o przystąpieniu do planu i możliwości składania wniosków.

2 Wnioski do projektu

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zwraca się do organów i instytucji zewnętrznych z prośbą o przesyłanie wniosków do projektu planu.

3 Przygotowanie projektu planu

Opracowywane są prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze. Projekt planu skierowany zostaje do opiniowania i uzgodnień.

4 Upublicznienie planu

Plan zostaje wyłożony do publicznego wglądu na 21 dni. Zainteresowani zawiadamiani są poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i krajowej. Uwagi do planu zbierane są w terminie dwóch tygodni.

5 Uchwała i ocena zgodności z prawem

Projekt planu zagospodarowania jest przekazany radzie gminy. Rada gminy podejmuje uchwałę, a wojewoda ocenia zgodność podjętej uchwały z prawem.

6 Ogłoszenie planu

Następuje ogłoszenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dzienniku Urzędowym województwa. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

Podstawa prawna

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164, poz. 1587).

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. nr 118, poz. 1233).