Co należy określić w studium

W studium określa się m.in.:

● kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,

● kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy,

● obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk,

● obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

● kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

● obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym,

● obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów rządowych,

● obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 mkw. oraz obszary przestrzeni publicznej,

● obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

● kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,

● obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych,

● obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny,

● obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej,

● obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji,

● granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,

● inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.