Inicjatywa planistyczna

Procedura uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczyna się od podjęcia przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podejmowania jest ona z inicjatywy własnej rady gminy lub też na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Podjęcie takiej uchwały nie jest jednak obowiązkiem gminy, tzn. musi ona ją podjąć jedynie wówczas, gdy chce lub ma obowiązek sporządzenia planu.

Zawsze przed przystąpieniem do podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu wójt, burmistrz, prezydent miasta powinien przeprowadzić analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Powinien on także przygotować materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustalić niezbędny zakres prac planistycznych. Integralną częścią uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.

Obowiązki wójta

Po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu, zgodnie z zapisami studium oraz odrębnymi przepisami, jak np. prawem ochrony środowiska, ustawą o ochronie przyrody, prawem wodnym, ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawą o lasach, prawem geologicznym i górniczym czy ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Podobnie jak w przypadku studium uwarunkowań nie oznacza to oczywiście, że to organ wykonawczy gminy przygotowuje plan. Organ ten nadzoruje bowiem jedynie jego przygotowanie, a faktycznie tworzony jest on najczęściej przez specjalistów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności urbanistów.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta już po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu. W ogłoszeniu tym powinien on podać opis granic obszaru objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego oraz zamieścić informację o możliwości składania przez zainteresowanych wniosków do tego planu. Wnioski te składa się na piśmie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Nie może być on krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę oraz adres wnioskodawcy, a także wskazanie przedmiotu wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Na rozpatrzenie tych wniosków wójt, burmistrz, prezydent miasta ma maksymalnie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Następnym obowiązkiem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest zawiadomienie, na piśmie, o podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, skierowane do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu.

Po zebraniu wszystkich wniosków i ich rozpatrzeniu oraz po zawiadomieniu odpowiednich organów organ wykonawczy gminy sporządza projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, a także sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. Tak sporządzony projekt musi zostać zaopiniowany przez gminną lub inną właściwą komisję urbanistyczno-architektoniczną oraz wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast graniczących z obszarem objętym planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Musi on zostać także uzgodniony z wojewodą, zarządem województwa i zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych, właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych, jak np. ochrony środowiska, prawa wodnego czy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Obowiązek przeprowadzenia uzgodnień dotyczy m.in. właściwego zarządcy drogi, właściwego organu wojska, dyrektora właściwego urzędu morskiego, właściwego organu nadzoru górniczego lub administracji geologicznej i ministra właściwego do spraw zdrowia – jeżeli jest to konieczne w konkretnej sytuacji, np. z uwagi na rodzaj gruntu, dla którego sporządzany jest plan lub gruntu, na który objęty planem teren będzie miał wpływ. Wójt, burmistrz, prezydent miasta powinien uwzględnić zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.

Po ostatecznym opracowaniu projektu planu wykładany jest do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. W tym czasie organizowane są dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Jednocześnie osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Uwagi te może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu. Termin na ich wnoszenie nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu. Powinny być one wniesione na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.