Pomagają specjalne procedury

Nabywcą lub zbywcą nieruchomości może być osoba nieznająca języka polskiego, głuchoniema, niewidoma. Wtedy przy dokonywaniu czynności notarialnych musi zostać zastosowana specjalna procedura. Gdy strona jest głucha lub głuchoniema, to notariusz musi upewnić się, że treść czynności jest jej dokładnie znana i zrozumiała. Ma również prawo przywołać do czynności biegłego. Na życzenie strony, która jest niewidoma, głucha, niema lub głuchoniema, notariusz ma obowiązek przywołać do czynności wskazaną przez nią osobę zaufaną. Powinien też o tym uprzedzić wszystkie osoby zainteresowane.

Nabywca lub zbywca nieruchomości może też nie umieć lub nie móc pisać. Wtedy na akcie notarialnym składa tuszowy odcisk palca. Gdy zaś może złożyć podpis jedynie w alfabecie nieznanym notariuszowi, to wówczas notariusz stwierdza, że jest to podpis tej osoby i o tych okolicznościach oraz o dopełnieniu formalności czyni wzmiankę w sporządzonym akcie notarialnym.

Specjalna procedura przewidziana jest także, gdy akt przeniesienia własności nieruchomości podpisuje strona nieznająca języka polskiego, a do czynności nie został dołączony przekład na inny znany jej język. Wtedy notariusz osobiście, albo przy pomocy tłumacza powinien przetłumaczyć akt.

Wprawdzie czynności notarialne dokonywane są w języku polskim, to jednak na żądanie strony notariusz ma prawo dodatkowo wykonać je w języku obcym, na przykład korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Zapłaci właściciel

Za sporządzenie aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości uiszczana jest opłata według stawek taksy notarialnej. Zwyczajowo przyjmuje się, że koszty ponosi nabywca nieruchomości. Strony mogą jednak ustalić, że płacą je wspólnie bądź ponosi je zbywca.

Stawka zależy od wartości transakcji

● do 3 tys. zł – 100 zł

● powyżej 3 tys. zł do 10 tys. zł – 100 zł plus 3 proc. od nadwyżki powyżej 3 tys. zł

● powyżej 10 tys. zł do 30 tys. zł – 310 zł plus 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 tys. zł

● powyżej 30 tys. zł do 60 tys. zł – 710 zł plus 1 proc. od nadwyżki powyżej 30 tys. zł

● powyżej 60 tys. zł do 1 mln zł – 1010 zł plus 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60 tys. zł

● powyżej 1 mln zł do 2 mln zł – 4770 zł plus 0,2 proc. od nadwyżki powyżej 1 mln zł

● powyżej 2 mln zł – 6770 zł plus 0,25 proc. od nadwyżki powyżej 2 mln zł, nie więcej jednak niż 10 tys. zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7,5 tys. zł