Niezłożenie oświadczenia majątkowego w wyznaczonych terminach przez radnego powoduje utratę diety do czasu jego złożenia.

Natomiast niezłożenie oświadczenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub jego zastępcę, członka zarządu powiatu lub województwa, sekretarza gminy lub powiatu, skarbnika gminy, powiatu, województwa, kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej (gminy, powiatu, województwa), osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego samorządową (gminną, powiatową lub wojewódzką) osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny być złożone oświadczenie, do dnia jego złożenia.

Jeżeli oświadczenia majątkowego w wymaganym terminie nie złożą sekretarz (gminy, powiatu), skarbnik (gminy, powiatu, województwa), członek zarządu (powiatu lub województwa) – wówczas rada (sejmik) zobowiązane są ich odwołać. Odwołanie powinno nastąpić w drodze uchwały podjętej najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

Jeżeli natomiast oświadczenia majątkowego w terminie nie złożą: zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej (gminy, powiatu, województwa), osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego samorządową (gminną, powiatową, wojewódzką) osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa – właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lub informacji. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w tych trybach jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 par. 1 pkt 1 k.p., tj. z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

W literaturze prezentowane są jednak różne poglądy co do rodzajów sankcji grożących za niezłożenie oświadczeń majątkowych. Związane to jest z różną interpretacją przepisu określającego wejście w życie nowelizacji z 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (por. m.in. Magdalena Gurda, Obowiązek składania oświadczeń przez samorządowców w świetle nowych regulacji prawnych, Samorząd Terytorialny 2009/10, str. 54–73).