Prawo do nazwy podobnie jak prawo do firmy jest prawem bezwzględnym i powstaje z chwilą powstania osoby prawnej – wpisu do rejestru. Wygaśnięcie prawa do nazwy ma miejsce z chwilą wykreślenia osoby prawnej z rejestru.