STAN FAKTYCZNY:

Uchwałą Nr XLVII/588/10 rady gminy Mszana Dolna określiła zasady udzielenia pomocy finansowej (dotacji) osobom fizycznym w celu odbioru, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu gminy Mszana Dolna w ramach projektu nr MRPO.07.03.00-12- 438/09. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania, został określony w załącznikach do uchwały. Jak wynika z postanowień regulaminu udzielenia dotacji zamieszczonego w załączniku nr 1, dotacja z budżetu gminy ma być realizowana poprzez sfinansowanie części kosztów zleconej przez gminę podmiotowi wyłonionemu w przetargu, usługi utylizacji odpadów azbestowych powstałych po likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych obiektach budowlanych na terenie gmin, będących w posiadaniu osób fizycznych na podstawie tytułu prawnego, przy udziale finansowym tych osób. Podstawę prawną uchwały stanowił art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z pózn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 6, art. 220 i art. 221 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240) oraz art. 400a ust. 1 pkt 8 i art. 403 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 z pózn. zm.).

Uzasadnienie znajdziesz w pełnej wersji artykułu.