Kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z prawidłowym gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego zawiera ustawa o gospodarce nieruchomościami. Zasady te różnią się od rozwiązań przyjętych w kodeksie cywilnym. Spowodowane jest to odmiennymi funkcjami, jakie ma spełniać prawo własności w przypadku jednostek publicznych i pozostałych podmiotów (np. osób fizycznych, osób prawnych). O ile bowiem własność osób fizycznych oraz osób prawnych – innych niż Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – służy głównie interesom majątkowym tych osób, o tyle gospodarka nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi ma przede wszystkim służyć interesowi publicznemu.

To jest część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz więcej informacji na temat:

Szczególnych rozwiązań

Użytkowania wieczystego

Rozwiązania umowy

Sprzedaży nieruchomości

Przeniesienia własności

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie są obowiązki jednostek samorządu związane ze zbywaniem nieruchomości publicznych.