Wojewódzki Sąd Administracyjny o skutkach wyroku sądu powszechnego - Prawomocne orzeczenie sądu powszechnego o zakazie wykonywania przez określony podmiot działalności gospodarczej jest wiążące dla organu administracji publicznej. Jeżeli orzeczono taki zakaz to istniała podstawa do wykreślenia wpisu dotyczącego działalności gospodarczej z ewidencji. Odpowiedni organ ma obowiązek dokonania takiego wykreślenia. Jego decyzja ma charakter deklaratoryjny, a więc potwierdzający, że wpis utracił moc obowiązującą.

Stan faktyczny:
Wójt wykreślił z ewidencji działalności gospodarczej wpis dotyczący działalności gospodarczej. Postępowanie administracyjne w tej sprawie, zostało wszczęte z urzędu na podstawie zawiadomienia ZUS, o pozbawieniu Ryszarda S. prawa prowadzenia działalności gospodarczej na mocy orzeczenia sądu. Sąd rejonowy prawomocnym postanowieniem pozbawił Ryszarda S. na okres trzech lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni. Wskazane orzeczenie stanowiło podstawę do wydania decyzji administracyjnej o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej wpisu dokonanego przez Ryszarda S. Przedsiębioraca od tego rozstrzygnięcia wniósł odwołanie. Po jego rozpatrzeniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Od rozstrzygnięcia SKO Ryszard S. wniósł skargę do WSA. Skarga została oddalona.

Z uzasadnienia:
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku jeżeli po dokonaniu wpisu wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 7c pkt 1 i 3 ustawy – Prawo działalności gospodarczej. W myśl art. 7c pkt 3 ustawy organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, jeżeli prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Prawomocne orzeczenie sądu powszechnego jest wiążące dla organu administracji publicznej. Jeżeli wobec skarżącego orzeczono taki zakaz to istniała podstawa do wykreślenia wpisu dotyczącego działalności gospodarczej Ryszarda S. z ewidencji. Wójt miał obowiązek dokonania takiego wykreślenia i jego decyzja nie miała charakteru uznaniowego. Była to decyzja deklaratoryjna a więc potwierdzająca, że wpis utracił moc obowiązującą. Organy administracji słusznie dokonały wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

Reklama

Niezasadny jest zarzut skarżącego, iż wobec niego orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na okres trzech lat zaś organ administracji wykreślił wpis z ewidencji "na stałe". Należy zaznaczyć, że w powyższej ustawie nie ma takiej instytucji jak wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej na ściśle określony czas, np. na trzy lata. W ustawie tej uregulowano jedynie kwestię wpisu do ewidencji i wykreślenia tego wpisu. Organ administracji nie miał zatem podstawy prawnej do wykreślenia wpisu jedynie na okres trzech lat. W sytuacji gdy wobec skarżącego upłynie wskazany okres zakazu prowadzenia działalności gospodarczej może on ponownie zgłosić wniosek o dokonanie ponownie wpisu.

Wyrok WSA w Łodzi z 15 marca 2007 r., III SA/Łd 387/06, Legalis