Czy można liczyć na umorzenie kary za zniszczone drzewo? Czy karę za zniszczone drzewa, krzewy i teren zielony można rozłożyć na raty?
ANDRZEJ KRÓL
radca prawny
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną m.in. za: zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności; usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Karę trzeba uiścić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość kary stała się ostateczna. Termin płatności kary odracza się na okres trzech lat, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów. Na wniosek karę można rozłożyć na raty na okres nie dłuższy niż pięć lat. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa, ustala się, zasadniczo, w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.
Ustawa o ochronie przyrody, dopuszczając możliwość usuwania drzew i krzewów, stara się, z jednej strony, zapewnić minimalizację tego zjawiska, a z drugiej, odtwarzanie zasobów naturalnych. Celom tym służą dwa instrumenty: pierwszym jest obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewo lub krzewy, zaś drugim możliwość odroczenia, a następnie umorzenia tych opłat pod warunkiem udanego przesadzenia lub zastąpienia usuniętych roślin. Jeśli pozwolenie na wycięcie przewiduje przesadzenie lub zastąpienie drzew lub krzewów, opłata zostanie odroczona i jeśli po trzech latach rośliny zachowają żywotność, opłatę umarza się. Możliwość uniknięcia opłat jest o tyle istotna np. dla inwestora, że przy zastosowaniu stawek ustalonych w rozporządzeniu opłaty te mogą urosnąć do poziomu na tyle wysokiego, że mogą mieć nawet wpływ na opłacalność całego przedsięwzięcia. Natomiast usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia jest ryzykowne ze względu na wysokość kar, które stanowią co do zasady trzykrotność opłat.
PODSTAWA PRAWNA
● Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 ze zm.).