Co utrudnia efektywne wykorzystanie funduszy europejskich na rozwój internetu w poszczególnych regionach naszego kraju? Jakiego rodzaju przedsięwzięcia są wspierane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka?
Podstawowym ograniczeniem wsparcia dla rozwoju internetu w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest konieczność ścisłego stosowania przepisów prawa europejskiego w zakresie pomocy publicznej.
System wsparcia budowy infrastruktury szerokopasmowego internetu w Polsce ma charakter prekursorski na skalę europejską. Większość państw członkowskich wspiera jedynie budowę tzw. infrastruktury szkieletowej. Tymczasem analiza dostępności internetu oraz sytuacji na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce wykazała, że wsparcie takie (realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej) powinno zostać uzupełnione wsparciem operatorów zapewniających dostęp do internetu bezpośrednio do użytkownika (na odcinku tzw. ostatniej mili). Temu celowi służy Działanie 8.4 w ramach PO IG.
Pionierski charakter Działania 8.4 spowodował, że zastosowane rozwiązania prawne i organizacyjne były początkowo zbyt restrykcyjne. Stopniowo wprowadza są ułatwienia i uproszczenia, ale cały czas trzeba mieć na uwadze ryzyko zakwestionowania przez Komisję Europejską nadmiernie liberalnych rozwiązań. Istotnym czynnikiem utrudniającym prowadzenie wsparcia w ramach Działania 8.4 jest również konieczność zachowania spójności z inwestycjami w budowę sieci szkieletowych prowadzonymi niezależnie w 16 regionach kraju. W trakcie ubiegłorocznego konkursu przedstawienie większości niezbędnych zezwoleń, wymaganych zazwyczaj już na etapie składania wniosku, zostało przesuniętych na etap rozpoczęcia realizacji inwestycji. Dzięki temu przedsiębiorca nie jest narażony na ponoszenie kosztów jeszcze przed otrzymaniem pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu.
Ze względu na inwestycyjny charakter projektów Działania 8.4 wymagane jest dostarczenie przez wnioskodawcę studium wykonalności projektu. Pozwala ono nie tylko na ocenę efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, lecz także pozwala odnieść się do uzasadnienia zastosowania danej technologii, zasadności planowanych kosztów oraz spójności projektu z inwestycjami regionalnymi. Znaczącą barierę dla inwestycji na odcinku – ostatniej mili – stanowi również wolne tempo budowy sieci szkieletowej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz PO Rozwój Polski Wschodniej. Obecnie przedsiębiorcy mogą dołączać swoją infrastrukturę jedynie do sieci szkieletowych dużych operatorów umożliwiających dostęp do internetu, co wiąże się zazwyczaj ze znacznymi opłatami. Wielu z nich czeka więc na możliwość wykorzystania infrastruktury, która jest dopiero budowana w regionach. Ostatni konkurs w ramach Działania 8.4 trwał do końca 2009 r. Kolejny planowany jest na I kwartał 2010 r. (na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 11833).