Budżet państwa nie subwencjonuje wszystkich kosztów funkcjonowania sieci szkolnej ukształtowanej decyzjami lokalnych władz samorządowych.
PROBLEM
Czy istnieje możliwość zróżnicowania subwencji oświatowej w stosunku do uczniów małych, wiejskich szkół?
MINISTERSTWO EDUKACJI INFORMUJE
Zadania oświatowe związane z prowadzeniem (dotowaniem) przez jednostki samorządu terytorialnego szkół i placówek oświatowych finansowane są z dochodów samorządów.
Ze względu na rozbudowaną strukturę zadań edukacyjnych realizowanych przez gminy formuła algorytmicznego podziału subwencji oświatowej uwzględnia wiele czynników i parametrów obrazujących specyfikę kształtowania składowych elementów subwencji w odniesieniu zarówno do zadań szkolnych, jak i do zadań pozaszkolnych.
Zawarte w algorytmie regulacje przygotowano z uwzględnieniem zasady mówiącej, że pieniądz idzie za uczniem, co oznacza naliczanie subwencji na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół i placówek oświatowych, prowadzonych bądź dotowanych przez poszczególne gminy, powiaty i województwa samorządowe. Z uwagi na wyższe jednostkowe koszty kształcenia uczniów w szkołach położonych na terenach wiejskich i w miastach do 5 tys. mieszkańców, spowodowane przede wszystkim niższą liczebnością oddziałów oraz koniecznością wypłat dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli szkół położonych na terenach wiejskich oraz w małych miastach, w algorytmie podziału subwencji uwzględniona została specyfika takich szkół. Niezależnie od tego decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Kieruje się on własnymi kryteriami podziału środków budżetowych na poszczególne szkoły i placówki, w szczególności może uwzględnić lokalne uwarunkowania i specyfikę poszczególnych szkół (na podstawie interpelacji nr 9811).