TEZA: Uchwała w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody jest aktem prawa miejscowego i związku z tym powinna być ogłoszona w dzienniku urzędowym i wejść w życie po upływie 14 dni od publikacji w takim dzienniku.:
STAN FAKTYCZNY
Rady gminy podjęła uchwałę w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody. Jako podstawę prawną uchwały powołano przepisy art. 44 ust. 1, art. 45 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 ze zm.). W par. 5 przedmiotowej uchwały postanowiono, że uchwała ta wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, wojewoda uznał, że uchwała ta narusza przepisy prawa.
Z UZASADNIENIA
Zgodnie z przepisami art. 87 ust. 2 i art. 94 konstytucji źródłem powszechnie obowiązującego prawa są uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego będące aktami prawa miejscowego. Wyżej powołana uchwała rada gminy zawierała normy o charakterze generalnym (nieodnoszące się do indywidualnego podmiotu, lecz do prawnej kategorii potencjalnych adresatów) i abstrakcyjnym (nie skonsumowaną poprzez jednokrotne zastosowanie, lecz mogące zostać wykorzystane w nieograniczonej liczbie przypadków w przyszłości). Regulacja prawna zawarta w przedmiotowej uchwale ma taki charakter i dlatego należy do kategorii aktów prawa miejscowego. Jako akt prawa miejscowego, zawierający przepisy powszechnie obowiązujące, przedmiotowa uchwała powinna być zgodnie z przepisem art. 42 o samorządzie gminnym ogłoszona na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 449 ze zm.). Przepisy tej ostatniej ustawy stanowią, że ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe oraz że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłoszone w dzienniku urzędowym wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że akt normatywny określi termin dłuższy, a nadto że akty prawa miejscowego stanowione przez organy gminy ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2). Biorąc powyższe pod uwagę, wojewoda wielkopolski orzekł o nieważności uchwały w sprawie pomników przyrody.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego, nr WN.i-11.0911- 259/09