STAN FAKTYCZNY

Rada gminy przyjęła regulamin utrzymania czystości i porządku dla gminy. W par. 2 regulaminu rada zamieściła definicję pojęć, które zostały zdefiniowane w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz w ustawie o ochronie zwierząt. Zdaniem wojewody rada, wprowadzając definicję pojęć użytych w treści regulaminu, naruszyła w istotny sposób prawo.

Z UZASADNIENIA

Zgodnie z par. 149 załącznika do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. nr 100, poz. 908) w akcie normatywnym niższym rangą niż ustawa bez upoważnienia ustawowego nie formułuje się definicji ustalających znaczenie określeń ustawowych; w szczególności w akcie wykonawczym nie formułuje się definicji, które ustalałyby znaczenia określeń zawartych w ustawie upoważniającej. Tak sformułowany zapis powołanego rozporządzenia zawiera kategoryczny zakaz powielania definicji ustawowych, jest również konsekwencją hierarchicznej budowy systemu źródeł prawa określonej w konstytucji.

I tak np. w par. 3 pkt 3 swojej uchwały rada postanowiła, iż przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej ma nastąpić w terminie sześciu miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji. Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika wprost z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednak przedmiotowy przepis nie upoważnia rady do określenia terminu, w jakim takie przyłączenie ma nastąpić. Zdaniem wojewody materia będąca przedmiotem regulacji w odrębnych przepisach prawa powszechnie obowiązującego nie może być ponownie regulowana w drodze uchwały rady gminy. Orzecznictwo sądowoadministracyjne stoi na stanowisku, iż powtórzenie regulacji ustawowej bądź ich modyfikacje i uzupełnienie przez przepisy gminne jest niezgodne z zasadami legislacji (wyrok NSA z 20 sierpnia 1996 r., sygn. akt SA/Wr 2761/95 nie publikowany).

Z kolej w par. 3 pkt 6 uchwały rada gminy określa, że właściciele nieruchomości powinni zapewnić możliwość stałego dojazdu do nieruchomości pojazdom straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji. Natomiast obowiązek dostosowania terenu do prowadzenia akcji ratowniczej wynika między innymi z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 ze zm.), co oznacza, że rada nie miała prawa do regulowania tej kwestii w regulaminie utrzymania i porządku w gminie.

Ponadto w par. 3 pkt 7 regulaminu znalazło się uregulowanie, na podstawie którego właściciel nieruchomości jest obowiązany do utrzymywania nieruchomości w stanie wolnym od zachwaszczenia. Artykuł 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie upoważnia rady do nakładania na właścicieli nieruchomości wskazanego obowiązku, a tym samym rada przekroczyła delegacje ustawową, zawartą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Natomiast w par. 3 pkt 8 uchwały rada nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania tychże nieruchomości w stanie niepowodującym zagrożenia pożarowego, powyższy obowiązek wynika z art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego, NR PNK.I.0911/309/09