Jak obecnie obowiązujące przepisy ograniczają nieprawidłowości polegające na tzw. wymianie radnych i włączaniu ich w składy rad nadzorczych spółek gminy w innych samorządach lokalnych? Na jakich zasadach może być orzeczone w stosunku do przedstawicieli władz samorządowych, zawieszenie w czynnościach służbowych?
Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne (art. 24f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Wątpliwe wydaje się ograniczanie danego zakazu wyłącznie do spółek jednostki samorządu terytorialnego, w której radny sprawuje mandat.
W przypadkach tzw. wymiany radnych, polegającej na powoływaniu ich w spółkach w innych gminach, niż sprawują mandat przedstawicielski, należy zaznaczyć, iż zapewnienie przejrzystości w działaniu osób pełniących funkcje publiczne wymaga nie tylko skutecznych rozwiązań prawnych, lecz także woli ich respektowania przez osoby pełniące funkcje publiczne. Sygnały dotyczące tzw. praktyk wymiany radnych mogą skłaniać do rozważenia korekty obowiązujących uregulowań prawnych.