STAN FAKTYCZNY

Rada miasta przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia statutu biblioteki miejskiej. W par. 4 omawianej uchwały Rada Miasta postanowiła, iż uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania.

Z UZASADNIENIA

W opinii organu wojewody i w świetle art. 94 i art. 87 ust. 2 konstytucji, przedmiotowa uchwała rady miasta nie jest aktem prawa miejscowego, bowiem nie ustanawia przepisów powszechnie obowiązujących. Zgodnie z treścią art. 94 konstytucji wyłącznie uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego, zawierające normy generalne i abstrakcyjne (a zatem mające charakter normatywny) i adresowane do podmiotów niepowiązanych organizacyjnie z tymi jednostkami (a więc mające charakter powszechnie obowiązujący), winny być traktowane jako akty prawa miejscowego. W orzecznictwie sądów administracyjnych powszechnie przyjęto pogląd, iż akt prawa miejscowego to taki akt, który zawiera co najmniej jedną normę o charakterze generalnym i abstrakcyjnym (wyrok NSA z 18 lipca 2006 r., OSK 669/06 LEX 275445). Stosownie do stanowiska wyrażonego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 10 września 2008 r. (sygn. akt IV SA/Po 256/08), akt prawa miejscowego, będąc źródłem prawa powszechnie obowiązującego, musi zawierać wypowiedzi wyznaczające adresatom pewien sposób zachowania, tj. zawierać zakazy, nakazy lub uprawnienia.

Ponadto, jak przyjęto w wyroku NSA z 12 października 2005 r. (II OSK 134/05; ONSA/WSA 2006/5 /137), akt prawa miejscowego powinien zawierać regulację praw i obowiązków podmiotów znajdujących się na zewnętrz administracji. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż przedmiotowa uchwała nie posiada przedstawionych powyżej cech i tym samym nie jest aktem prawa miejscowego.

Oznacza to, iż zamieszczone w par. 4 postanowienie, że uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, jest niezgodne z prawem. Przedmiotowa uchwała nie zawiera bowiem regulacji dotyczących kwestii ustrojowych gminy czy też norm prawnych nakładających obowiązki lub przyznających uprawnienia określonym adresatom. Jest zaś aktem, który w sposób ogólny określa organizację wewnętrzną objętej nim jednostki pozostającej w zakresie władztwa organizacyjnego gminy. A zatem jako akt kierownictwa wewnętrznego nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego nr WN. I-7.0911-265/09