– Celem działania KSOW jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym. KSOW ma zatem służyć ożywieniu współpracy między podmiotami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, transferowi know-how i dobrych praktyk, zwłaszcza w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej i innych instrumentów finansowych.

Partnerstwo w KSOW ma charakter dobrowolny. Członkiem może zostać każdy podmiot aktywnie działający na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, który wyrazi chęć otrzymywania i przekazywania wiedzy w tym zakresie. Partnerem KSOW mogą zostać zatem: wszelkiego rodzaju formalne i nieformalne organizacje działające na terenach wiejskich, przedsiębiorcy, szkoły średnie i wyższe, jednostki administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli i inne zainteresowane podmioty. Z formalnego punktu widzenia należy jedynie wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

KSOW to korzystny instrument dla wszystkich partnerów, bez względu na status prawny, reprezentowany sektor czy rodzaj instytucji. Jest to bowiem m.in. szansa:

● pozyskania ścieżki szybkiego dostępu do aktualnej informacji z zakresu szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich (nt. szkoleń, konferencji realizowanych projektów, możliwości uzyskania wsparcia realizacji swoich projektów);

● korzystania ze szkoleń, konferencji, seminariów itp.;

● uczestnictwa w krajowych i zagranicznych wyjazdach studyjnych, targach itp.;

● wpływu na kierunki i priorytety działań w regionie poprzez prawo konsultacji regionalnych planów działania;

● dostępu do wiedzy i doświadczeń nt. sposobu rozwiązywania problemów przez partnerów i możliwość wykorzystania ich do rozwiązania własnych (dobre praktyki);

● identyfikacji innowacyjnych metod rozwiązań problemów;

● identyfikacji problemów wspólnych, wypracowania rozwiązań systemowych z wykorzystaniem potencjału i zasobów innych partnerów;

● integracji i nawiązania kontaktów z krajowymi i zagranicznymi partnerami sieci różnych sektorów (publicznego, społecznego, gospodarczego);

● szybkiego poszukiwania partnerów do realizacji projektów partnerskich.

Kluczowym elementem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich np. w województwie pomorskim jest sekretariat regionalny zlokalizowany w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Sekretariat odpowiada za realizację działań na Pomorzu, w tym ułatwianie kontaktów między członkami sieci oraz współpracę między regionami. Sekretariat ma każde województwo. Ich pracę koordynuje sekretariat centralny, którego funkcję pełni minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Na wydatki związane z KSOW woj. pomorskie ma do dyspozycji ok. 8,8 mln zł (kwota do 2015 roku). Część z tych środków przeznaczona jest na koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem sekretariatu regionalnego. 80 proc. kwoty wydatkowane będzie na realizację zadań zapisanych w dwuletnich Planach Działania Sekretariatu Regionalnego. Zadania to np. przygotowywanie ekspertyz i analiz dotyczących obszarów wiejskich, opracowywanie baz danych, wydawanie publikacji, organizacja i uczestnictwo w krajowych i zagranicznych seminariach, organizacja konkursów mających na celu identyfikację dobrych praktyk. Obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wraz ze swoimi partnerami tworzy projekt Planu Działania na lata 2010–2011. Musi on być gotowy do końca września.

Justyna Durzyńska, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego