Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Polski wschodniej mogą otrzymać z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości bezzwrotne wsparcie finansowe na projekty związane z transportem miejskim, infrastrukturą drogową lub rozwojem turystyki.
Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udziela samorządom terytorialnym oraz podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego lub na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich albo też na rzecz innowacyjności, bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację projektów, które realizowane są na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Pomoc finansowa przekazywana jest na podstawie odpowiedniej umowy.
Szczegółowy sposób udzielania tej pomocy określony został w rozporządzeniu ministra rozwoju regionalnego z 8 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (Dz.U. nr 187, poz. 1152 ze zm.). Przez wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem rozumie się wydatki bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami nie przysługuje prawo do zwrotu lub odliczenia należnego podatku od towarów i usług. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem poniesione w walucie obcej przelicza się na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania.

Wsparcie dla uczelni

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007–2013 Działania I.1 Infrastruktura uczelni, może udzielić wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom oraz podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, na rozwój infrastruktury uczelni, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy i innych robót budowlanych oraz kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia. Przedsięwzięcie, o którym mowa, służyć ma m.in.:
● działalności edukacyjnej w zakresie prowadzenia studiów wyższych, podyplomowych lub doktoranckich albo szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych lub
● prowadzeniu badań naukowych.
Wsparcie może być udzielane w szczególności na realizację projektów w zakresie poprawy infrastruktury edukacyjnej służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym na kierunkach matematyczno-przyrodniczych bądź technicznych, a także innych kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej.
Wielkość wsparcia, o którym mowa, może wynosić do 100 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym wsparcie udzielane jest pod warunkiem, że beneficjent nie będzie wykorzystywał infrastruktury wytworzonej w ramach projektu do oferowania towarów i usług w celu osiągnięcia zysku przez okres co najmniej dziesięciu lat od dnia udzielenia wsparcia, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej pięciu lat od daty zakończenia jego realizacji.

Dofinansowanie internetu

Również w ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski wschodniej, PARP może udzielić wsparcia m.in. jednostkom samorządowym i ich związkom. Ten rodzaj dofinansowania przeznaczony może być na pokrycie kosztów:
● budowy lub przebudowy ponadregionalnej telekomunikacyjnej sieci szkieletowej składającej się z pięciu regionalnych telekomunikacyjnych sieci szkieletowych, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu;
● opracowania i organizacji szkoleń dla osób nieposiadających umiejętności korzystania z technologii komputerowych i niemających dostępu do internetu, zamieszkujących w gminach położonych w Polsce wschodniej.
Wielkość dofinansowania może wynosić w tym przypadku do 95 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym wsparcie jest udzielane, pod warunkiem że infrastruktura wytworzona w ramach projektu będzie udostępniana wszystkim podmiotom na równych zasadach, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej pięciu lat od daty zakończenia jego realizacji.



Transport i drogi

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach PO Rozwoju Polski Wschodniej, Działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego, może udzielić wsparcia jednostkom samorządowym na realizację kompleksowych projektów transportu zbiorowego, polegających na utworzeniu infrastruktury technicznej, w tym sieci trakcyjnej oraz infrastruktury drogowej wraz z zakupem i montażem systemów telematyki transportu oraz zakupem taboru, co jest niezbędne do stworzenia zintegrowanego systemu transportu zbiorowego.
Przedsięwzięcia związane z transportem drogowym mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 85 proc. wydatków kwalifikowanych.
Natomiast w ramach Działania IV.1 Infrastruktura drogowa, PARP może udzielić wsparcia samorządom, na budowę i inne roboty budowlane w zakresie dróg wojewódzkich oraz obwodnic miejscowości w ciągach dróg krajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wielkość wsparcia w ramach działania może wynosić do 85 proc. wydatków i jest udzielane, pod warunkiem że projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej pięciu lat od daty zakończenia jego realizacji.

Turystyka i rowery

W ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski wschodniej Działania V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki, jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na bezzwrotne dofinansowanie z PARP na promocję turystyczną Polski wschodniej. Wielkość wsparcia w ramach tego działania może wynosić do 100 proc. Samorządy mogą otrzymać również dofinansowanie w ramach Działania V.2 Trasy rowerowe. W tym wypadku chodzi o finansowanie wspierania, wytyczania, oznakowania, budowy i przebudowy tras rowerowych (w tym ścieżek rowerowych). Wielkość wsparcia może wynosić do 95 proc. wydatków i jest udzielane pod warunkiem, że infrastruktura, wytworzona w ramach projektu nie będzie wykorzystywana do oferowania towarów i usług przez okres co najmniej dziesięciu lat od udzielenia wsparcia, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej pięciu lat od daty zakończenia jego realizacji.

Ocena wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela wsparcia, o którym mowa wyżej albo w ramach projektów indywidualnych albo w trybie konkursu. Ogłoszeń o konkursie należy szukać na stronie internetowej PARP. Agencja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków, według Kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.Po zatwierdzeniu wyników oceny PARP ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów wyłonionych do wsparcia oraz pisemnie informuje każdego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku. W przypadku zatwierdzenia określonego projektu, Agencja zawiera z beneficjentem umowę o udzielenie wsparcia na realizację projektu.
Przedsięwzięcia ze wsparciem finansowym
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela pomocy finansowej w ramach takich działań określonych w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 jak:
● I.1. Infrastruktura uczelni;
● I.2. Instrumenty inżynierii finansowej;
● II.1. Sieć szerokopasmowa Polski wschodniej;
● III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego,
● IV.1. Infrastruktura drogowa;
● V.1. Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki;
● V.2. Trasy rowerowe.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z 8 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (Dz.U. z 2008 r. nr 187, poz. 1152 ze zm.).