Organ właściwy do wydania decyzji w sprawie związanej ze znaczącym oddziaływaniem na środowisko może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa. W postępowaniu dotyczącym wydania takich decyzji mają prawo wziąć, po powołaniu się na cele statutowe, organizacje ekologiczne.
Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach m.in. postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach. środowiskowych. Z kolei decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 33 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) przed wydaniem decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ prowadzący postępowanie powinien, bez zbędnej zwłoki, podać do publicznej wiadomości informacje o:
● przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
● wszczęciu postępowania,
● przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie,
● organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień,
● możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, gdzie jest ona wyłożona do wglądu,
● możliwości składania uwag i wniosków,
● sposobie, miejscu i 21-dniowym terminie składania uwag i wniosków,
● organie właściwym do ich rozpatrzenia,
● terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli ma być ona przeprowadzona,
● postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.Wnioski i rozprawa

Uwagi i wnioski w postępowaniu związanym z decyzją środowiskową mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonym terminu 21 dni pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organ właściwy do wydania decyzji w sprawie związanej ze znaczącym oddziaływaniem na środowisko może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa. W wezwaniu na rozprawę określa się termin, miejsce i przedmiot rozprawy. Stronom, świadkom, biegłym oraz państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym, organizacjom i innym osobom, wezwanym do udziału w rozprawie, doręcza się wezwanie na piśmie. Jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane organowi administracji publicznej, należy ponadto o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy ogłosić w drodze obwieszczeń albo w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Organ prowadzący postępowanie decyzji wymagającej udziału społeczeństwa musi rozpatrzeć uwagi i wnioski, a w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, podać informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. Do publicznej wiadomości muszą być podane informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Organizacje ekologiczne

Organizacje ekologiczne, które, powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony. Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ I instancji. Wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w takim postępowaniu. W postępowaniu odwoławczym organizacja uczestniczy na prawach strony.
Organizacji ekologicznej służy skarga do sądu administracyjnego od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji. W tym przypadku uprawnienie to przysługuje także w przypadku, gdy określona organizacja nie brała udziału w danym postępowaniu. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji ekologicznej służy zażalenie.
Ocena oddziaływania na środowisko
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności:
● uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
● sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
● uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
● zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
Podstawa prawna
Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.).