Stosowanie bonifikat

Jeżeli nieruchomość została odda w użytkowanie wieczyste na cele: mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych, na cele charytatywne, opiekuńcze, lecznicze, kulturalne, oświatowe, naukowe, badawczo-rozwojowe, wychowawcze, sportowe, turystyczne, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dopuszczalne jest zastosowanie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych. Do zastosowania bonifikaty konieczna jest jednak zgoda odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku. Bonifikata może być zastosowana także wtedy, gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste Skarbowi Państwa albo jednostce samorządu terytorialnego, związkom wyznaniowym i kościołom lub spółdzielniom mieszkaniowym, organizacjom zrzeszającym działkowców albo poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed 5 grudnia 1990 r. Jeżeli oddana w użytkowanie wieczyste nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków, to opłaty z tytułu użytkowania wieczystego obniża się o 50 proc. Za zgodą wojewody albo rady lub sejmiku dopuszczalne jest podwyższenie lub obniżenie tej bonifikaty. 50 proc. bonifikata może być także udzielona osobom fizycznym, które wykorzystują nieruchomość na cele mieszkaniowe, a ich dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wysokość udzielonych bonifikat zawsze powinna być określona w umowie.

Jeżeli w ciągu dziesięciu lat od ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomość zostanie zbyta lub wykorzystana na inne cele niż określone w umowie, to właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub zarząd województwa wypowiada udzieloną bonifikatę. Cofnięcie udzielonej bonifikaty nie jest jednak dopuszczalne, jeżeli nieruchomość została zbyta na rzecz osoby bliskiej, pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego lub pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa.

OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Wysokość opłat rocznych:

• za nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3 proc. ceny nieruchomości,

• za nieruchomości oddane pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych - 0,3 proc. ceny nieruchomości,

• za nieruchomości oddane na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3 proc. ceny nieruchomości,

• za nieruchomości oddane na cele rolne - 1 proc. ceny nieruchomości,

• za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1 proc. ceny nieruchomości,

• za nieruchomości oddane na działalność turystyczną - 2 proc. ceny nieruchomości,

• za pozostałe nieruchomości - 3 proc. ceny nieruchomości.

Podstawa prawna

• Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.).