STAN FAKTYCZNY: Rady miasta i gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uchwałę podjęto na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.). Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały - wojewoda wielkopolski uznał ją za sprzeczną z prawem.

Z UZASADNIENIA: W związku z ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227) i brakiem przepisów przejściowych dla postępowań prowadzonych na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dniem wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy, tj. od 15 listopada 2008 r., nastąpiły zmiany w zakresie procedury sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W odniesieniu do studiów uchwalonych po 15 listopada 2008 r. sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko i wraz z nią wyłożenie projektu do publicznego wglądu, a więc spełnienie warunku z art. 11 pkt 10 oraz dopełnienie wymogu zasięgnięcia opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska zgodnie z art. 11 pkt 8 lit. j) ustawy to czynności, które stanowią obowiązkowy etap procedury sporządzania studium. W ocenie wojewody brak tych czynności stanowi naruszenie trybu sporządzania studium i wiąże się z konsekwencjami określonymi w art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wojewoda stwierdza, że w stosunku do przedmiotowego studium nie przeprowadzono strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, tym samym naruszono tryb sporządzania studium poprzez niedopełnienie obowiązku wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium wraz z prognozą. Ponadto stwierdzono naruszenie art. 53 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...) poprzez brak uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko z właściwymi organami, tj. z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, jak i z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Biorąc powyższe pod uwagę, wojewoda stwierdził nieważności badanej uchwały.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego WN.I.-2.0911-512/08