Wyborca, który przez właściwy organ orzekający został zaliczony do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, będzie mógł udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Z takich uprawnień będą mogły skorzystać także osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat. Realizowanie praw wyborczych za pośrednictwem pełnomocnika będzie wyłączone w przypadku głosowania odbywającego się w obwodach głosowania utworzonych: w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych czy aresztach śledczych.

Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są zadaniem zleconym gminy i są wolne od opłat. Pełnomocnictwo do głosowania będzie udzielane przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Zgodnie z przepisami wniosek o udzielenie pełnomocnictwa trzeba złożyć najpóźniej w dziesiątym dniu przed dniem wyborów. Jeżeli nie będzie spełniał on ustawowych warunków, wójt w terminie trzech dni od otrzymania wniosku wezwie wyborcę do usunięcia wad wniosku. W przypadku gdy wad nie będzie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie trzech dni od otrzymania wezwania, wójt odmówi sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę wraz z uzasadnieniem należy doręczyć niezwłocznie wyborcy.

Pełnomocnikiem będzie mogła zostać osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Nie może to być członek komisji obwodowej, mąż zaufania zgłaszany przez komitet wyborczy ani kandydat na Prezydenta RP. Wyborca będzie miał również prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Nastąpi to przez złożenie najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Podstawa prawna

Art. 49a–49h ustawy z 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP (Dz.U. z 2000 r. nr 47, poz. 544 z późn. zm.).