Co zrobić w przypadku, gdy wyłoniony w drodze przetargu nabywca nieruchomości nie zapłaci za nieruchomość? Jak przebiega przetarg? Czy przetarg jest zawsze możliwy?
Zasadą zbywania nieruchomości samorządowych, w tym oddawania ich w użytkowanie wieczyste, jest tryb przetargowy, od którego wyjątki są ściśle określone w art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tryb bezprzetargowy). Tryb bezprzetargowy jest możliwy m.in., jeżeli nieruchomość zbywana jest na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, czy zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami.
Warunki oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustala się w ogłoszeniu o przetargu, zaś przy zbyciu w drodze bezprzetargowej w rokowaniach z nabywcą. Protokół sporządzony z przetargu lub z rokowań stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Przed ogłoszeniem o przetargu rozpatruje się wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu bądź pierwszeństwo w nabyciu zostało im przyznane zarządzeniem wojewody lub uchwałą rady, lub sejmiku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, informacji, której ten wniosek dotyczy, nie zamieszcza się w ogłoszeniu o przetargu.
W jednym ogłoszeniu o przetargu można zamieszczać informacje o przetargach na więcej niż jedną nieruchomość. Przetarg przeprowadza się w formie pisemnej lub ustnej (przetarg nieograniczony lub ograniczony). Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny, zaś celem przetargu pisemnego jest wybór najkorzystniejszej oferty (o zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator). Przetarg poprzedza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, który wywieszany jest m.in. na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu. W wykazie wyznaczony zostaje termin, nie krótszy niż 21 dni, do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. W przypadku niezgłoszenia się osób posiadających pierwszeństwo organ przeprowadzający przetarg podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu. W ogłoszeniu o przetargu zamieszcza się informacje zawarte w wykazie oraz czas, miejsce i warunki przetargu. Należy podkreślić, że istnieje możliwość odwołania ogłoszonego przetargu, ale jedynie z ważnych przyczyn. W podawanej do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu przetargu należy wskazać przyczynę jego odwołania.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu ustalana jest w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości określona w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena nieruchomości w rokowaniach z nabywcą ustalana jest w wysokości nie niższej niż 40 proc. jej wartości. W przypadku gdy pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż sześć miesięcy (licząc od dnia jego zamknięcia), właściwy organ przeprowadza drugi przetarg, w którym może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu maksymalnie o 50 proc.
Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym w zawiadomieniu przekazanym przez właściwy organ, wówczas organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone wadium.
WALDEMAR SIUREK
sekretarz miasta Łuków
PODSTAWA PRAWNA
● Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108).