STAN FAKTYCZNY

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w jednej z miejscowości. Uchwała została podjęta na podstawie m.in. art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.).

Z UZASADNIENIA

Wojewoda wielkopolski, dokonując badania zgodności z prawem uchwały, stwierdził m.in., że podejmując uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, rada gminy w istotny sposób naruszyła treści art. 55 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.). Zgodnie z brzmieniem tego artykułu do przyjętego dokumentu należało załączyć pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione m.in.:

● ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;

● opinie właściwych organów;

● zgłoszone uwagi i wnioski;

● wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone;

● propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.

Obowiązek wynikający z wyżej cytowanego przepisu spoczywa na organie opracowującym projekt planu. W przedmiotowej sprawie wójt gminy winien dołączyć do uchwały rady gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, załącznik lub pismo, ewentualnie rozszerzyć uzasadnienie o treść wynikającą z ww. przepisu. Przedłożona do oceny wojewody uchwała tych informacji nie zawierała.

Z uwagi na charakter podjętej uchwały, która jest aktem prawa miejscowego, wymóg zawarcia uzasadnienia wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych może zostać spełniony poprzez przedstawienie części analizy sporządzonej zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.) dotyczącej przewidywanych rozwiązań i wyboru kierunków dalszych prac projektowych.

Stosownie do treści art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie spowodował nieważność uchwały. Zatem wyszczególnione w niniejszym rozstrzygnięciu nadzorczym uchybienia stanowiło istotne naruszenie przepisów prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności uchwały.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego nr WN. KO – 2.0911-258/09