STAN FAKTYCZNY

Rada gminy uchwałą zaliczyła drogę położoną w jednej ze wsi do dróg gminnych publicznych. Jako podstawę prawną uchwały wskazano art. 7 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Wojewoda łódzki powiadomił radę gminy o wszczęciu postępowania nadzorczego, w celu kontroli legalności uchwały. Z wyjaśnień złożonych w niniejszej sprawie przez przewodniczącego rady gminy oraz pisma wójta gminy wynikało, iż przed podjęciem uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych, nie zasięgnięto opinii właściwego zarządu powiatu. Uzyskanie opinii innego organu to czynność z zakresu współdziałania, która powinna zostać dokonana przed podjęciem decyzji. Opinia zarządu powiatu nie jest wiążąca, ale ma służyć pomocą w procesie decyzyjnym.

Z UZASADNIENIA

Niewyczerpanie przez radę gminy trybu podjęcia uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych to jest niezasięgnięcie opinii zarządu powiatu, stanowi istotne naruszenie art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych. Postanowienie zawarte w par. 2 przedmiotowej uchwały rady gminy mówiące o tym, że – na wniosek mieszkańców i radnych, zabrania się sprzedaży lub dzierżawy tej drogi – nie znajduje żadnego uzasadnienia w podstawie prawnej uchwały. Mylący był również tytuł uchwały „w sprawie drogi nr 25”. Droga, o której mowa w tej uchwale, usytuowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 25. Numer drogi jest zupełnie innym oznaczeniem, którego dokonuje, w odniesieniu do dróg gminnych, zarząd województwa (art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy o drogach publicznych). Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego nr PNK.I-0911/293/2009