Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z nieruchomości jednej lub kilku działek w celu utworzenia odrębnych nieruchomości. Najczęściej dokonywany jest on w celu przeniesienie własności działki na inną osobę.

Zgodność z planem

Podziału nieruchomości można dokonać przede wszystkim wtedy, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodność z tym planem dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek. Jeżeli nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym, to podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami albo podział jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu opiniuje wójt, burmistrz, prezydent miasta. Opinię tę organ administracji wydaje w formie postanowienia. Stronie wnioskującej o podział przysługuje na to postanowienie zażalenie.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Podziału budynku

Wniosku inwestora

Projektu podziału

Decyzji administracyjnej

Opłaty adiacenckiej

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak legalnie podzielić nieruchomość