Zgodnie z art. 37 pkt 2 prawa wodnego wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wykraczające poza powszechne lub zwykłe jest zaliczane do szczególnego korzystania z wód, które wiąże się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego określonego w art. 122 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Podmiot starający się o wydanie przedmiotowego pozwolenia jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem do odpowiedniego organu, dołączając do niego m.in. operat wodnoprawny. W dokumencie takim powinny zostać przeanalizowane wszystkie aspekty związane z zakresem zamierzonego korzystania z wód, w tym także prognozowane natężenie ruchu pojazdów spalinowych na danej trasie, które będzie determinowało jakość ścieków opadowych zbieranych z powierzchni drogi i wprowadzanych do środowiska. O konieczności wyposażenia danej infrastruktury drogowej w urządzenia służące do oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych mogą przesądzać środowiskowe uwarunkowania realizacji danej inwestycji ustalane na podstawie przepisów ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227). Powyższa kwestia dodatkowo może zostać przeanalizowana na etapie sporządzania operatu wodnoprawnego, przy analizie oddziaływania tych ścieków na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań środowiskowych występujących w rejonie projektowanej infrastruktury drogowej, w tym m.in. hydrograficznych oraz hydrogeologicznych.

Ciężar dokonania analizy wpływu ścieków opadowych na etapie sporządzania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w tym operatu wodnoprawnego, spoczywa na przygotowujących te dokumenty. Zatem osoby przygotowujące taką dokumentację powinny posiadać odpowiednie zaplecze merytoryczne oraz dysponować właściwymi metodykami służącymi do obliczenia wielkości potencjalnych zanieczyszczeń z powierzchni danej drogi oraz projektowania ewentualnych urządzeń do oczyszczania wód opadowych zbieranych z wyżej wymienionej infrastruktury. Należy zwrócić uwagę, że przepisy rozporządzenia ministra środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określają jedynie dozwolone normatywy jakościowe dla dwóch najbardziej charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń w sytuacji wprowadzania do wód lub do ziemi wód opadowych pochodzących m.in. z powierzchni dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G. Podane w tej regulacji wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń w ściekach opadowych wynoszące 100 mg/l dla zawiesin ogólnych i 15 mg/l dla węglowodorów ropopochodnych odnoszą się do ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15/l na sekundę na 1 ha (na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 8005).

Podstawa prawna

Ustawa z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm.).

Rozporządzenie ministra środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. nr 137, poz. 984).