STAN FAKTYCZNY

Rady miasta podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika miejskiego ośrodka pomocy społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Wojewoda uznał tę uchwałę za nieważną ze względu na istotne naruszenie prawa. Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2007 r. nr 192, poz. 1378) oraz art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.). Rada miasta ustaliła, że uchwała ma wejść w życie z dniem jej podjęcia.

Z UZASADNIENIA

Artykuł 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić m.in. organ wykonawczy jednostki pomocniczej.

Uchwała upoważniająca kierownika ośrodka pomocy społecznej do wydawania decyzji administracyjnych jest aktem prawnym zawierającym przepisy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. Na podstawie niniejszej uchwały kierownik ośrodka pomocy społecznej miał bowiem wydawać decyzje w sprawach indywidualnych. Na mocy przedmiotowej uchwały kierownik ośrodka pomocy społecznej stawał się organem właściwym rzeczowo, miejscowo i funkcjonalnie do załatwiania spraw w określonym zakresie i jednocześnie wydawania decyzji administracyjnych w imieniu własnym, a nie burmistrza gminy (jak ma to miejsce w przypadku upoważnienia zastępców burmistrza lub innych pracowników urzędu gminy – art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Wskazany art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym ma charakter przepisu ustrojowego, zawierającego jednocześnie podstawę do wydania aktu prawa miejscowego. Taki też charakter aktu prawa miejscowego ma uchwała rady gminy w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do załatwiania indywidualnych spraw w drodze decyzji administracyjnych. Akty prawa miejscowego są to akty o charakterze normatywnym podejmowane przez terenowe organy administracji publicznej.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe.

Akty prawa miejscowego podlegają publikacji w dzienniku urzędowym województwa. Przedmiotowa uchwała również wymagała publikacji w takim dzienniku. Jest to warunek konieczny do wejścia w życie uchwały tej kategorii.

Ponadto wojewoda wskazał, iż treść par. 1 przedmiotowej uchwały sformułowany był w sposób zbyt ogólny i mógł budzić wątpliwości interpretacyjne. Z treści tej bowiem nie wynikało w sposób oczywisty, iż upoważnienie udzielone na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy samorządowej nie obejmuje przekazania zadań do ośrodka pomocy społecznej wynikających z brzmienia art. 4 ust. 3 i art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przekazanie tychże zadań może bowiem nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, co należy w sposób niebudzący wątpliwości zapisać w uchwale. Biorąc powyższe pod uwagę, wojewoda stwierdził nieważność powołanej na wstępie uchwały rady miasta.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego nr WN. I-7.0911-266/09