STAN FAKTYCZNY

Rada miasta podjęła uchwalę w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych. Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 ze zm.). Burmistrz miasta poinformował wojewodę, iż projekt przedmiotowej uchwały nie został skierowany do odpowiednich władz statutowych związku zawodowego, gdyż na terenie miasta nie działa żaden związek zawodowy taksówkarzy i jak dotąd nie została wydana żadna licencja na wykonanie transportu drogowego taksówką.

Z UZASADNIENIA

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.) organy władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych do odpowiednich władz statutowych związku organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. nr 100, poz. 1080). Organizacja związkowa ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 30 dni, termin ten może zostać skrócony do 21 dni ze względu na ważny interes publiczny. Brak opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Akty prawne dotyczące dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych są wydawane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie wyraźnej delegacji ustawowej. Przepis art. 15 ust. 7 ustawy – Prawo przewozowe stanowi, iż – rada gminy może wprowadzić obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń i dodatkowego wyposażenia technicznego w odniesieniu do taksówek. Jest to ponadto akt normatywny podlegający ogłoszeniu jako akt prawa miejscowego.

Zakres zadań związków zawodowych określają przepisy ustawy o związkach zawodowych, tj. art. 1 ust. 1, art. 2, art. 6. W świetle tych przepisów, zadania związków zawodowych obejmują reprezentację i ochronę praw, interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy, obronę ich godności, interesów materialnych i moralnych, zbiorowych i indywidualnych, tworzenie korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku. W tym zakresie mieszczą się niewątpliwie warunki świadczenia usług przez grupę zawodową taksówkarzy, a tym samym postanowienia dotyczące dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.