Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Z kolei organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego. Dodatkowo rada gminy może w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt obejmujący m.in. sterylizację albo kastrację zwierząt, poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt lub usypianie ślepych miotów. Koszty realizacji takich programów ponosi gmina.

Konieczna informacja

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych ma charakter stały lub okresowy, w zależności od treści uchwały podjętej przez radę gminy. Organ gminy musi podać do publicznej wiadomości (na co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych) informacje: o terminie i granicy terenu, na którym będą wyłapywane zwierzęta, oraz adresie schroniska, z którym uzgodniono umieszczenia zwierząt, a także o podmiocie wykonującym wyłapywanie.

Przekazanie zadań

Zadania związane z wyłapywaniem zwierząt mogą być wykonywane przez gminy w ramach świadczonych usług komunalnych przez zakład budżetowy, jak i spółkę prawa handlowego. Ponadto z ustawy o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 ze zm.) wynika, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej także osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w drodze umowy. W takich przypadkach należy odpowiednio uwzględnić przepisy o finansach publicznych lub przepisy o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Należy również pamiętać, że jeżeli wskazane zadania gmina przekazuje do wykonania podmiotom zewnętrznym, zobowiązana jest do zapewnienia środków na realizację tego zadania. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. nr 116, poz. 753 ze zm.).