Zgodnie z art. 67 par. 1 k.p.a. organ administracji publicznej sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania, mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie. Tak też jest z protokołem granicznym, który jest dokumentem określającym położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości, Sporządza go geodeta wykonujący czynności ustalania przebiegu granic.

Protokół powinien zawierać:

● imię i nazwisko geodety oraz numer jego uprawnień zawodowych,

● numer i datę postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego oraz upoważnienia dla geodety,

● oznaczenia nieruchomości przez określenie ich położenia, numerów działek ewidencyjnych, numerów ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów,

informacje dotyczące stron i ich pełnomocników,

● wykaz i ocenę dokumentów stanowiących podstawę ustalania przebiegu granic,

● oświadczenia stron,

● wyniki wywiadu terenowego,

● szkic graniczny,

● opis przebiegu granic,

● opis utrwalenia punktów granicznych,

● pouczenie strony o możliwości przekazania sprawy sądowi,

● wzmiankę o odczytaniu dokumentu stronom przed podpisaniem,

● omówienie skreśleń i poprawek,

● datę sporządzenia dokumentu oraz podpisy stron i geodety.