Od początku przeszłego roku wchodzi w życie nowa ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240). W konsekwencji nie ma jednoznacznego stanowiska w sprawie zasad opracowywania uchwały budżetowej na rok 2010. Zdaniem regionalnych izb obrachunkowych projekt uchwały budżetowej powinie być zgodny z nową ustawą o finansach publicznych. Z kolei według Ministerstwa Finansów projekty uchwał powinny być przygotowane na podstawie obecnych przepisów.

Procedura przygotowania projektu uchwały budżetowej określa w szczególności: obowiązki (głównie informacyjne) poszczególnych jednostek organizacyjnych w procedurze budżetowej, terminy poszczególnych czynności, wymaganą szczegółowość projektu, zakres niezbędnych materiałów informacyjnych, które zarząd powinien przedłożyć wraz z projektem uchwały budżetowej.

Konieczne opinie

Przygotowany projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami zarząd przedstawia organowi stanowiącemu najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt budżetu powinien być przedstawiony do zaopiniowania regionalnej izbie obrachunkowej. Opinię tę zarząd jednostki jest zobowiązany, przed uchwaleniem budżetu, przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządowej. Wydanie przez izbę obrachunkową negatywnej opinii o projekcie budżetu nie wstrzymuje procedury uchwalania budżetu, jednak zarząd samorządu terytorialnego obowiązany jest przed uchwaleniem budżetu przedstawić tę opinię organowi stanowiącemu jednostki wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty. Przy opracowaniu projektu budżetu zarząd powinien brać pod uwagę obowiązujące regulacje prawne, stan i liczbę jednostek organizacyjnych, potrzeby wyrażane przez mieszkańców, stosowane w danym okresie ceny i inne dane finansowe, realne możliwości dochodowe, planowane stawki podatkowe, nałożone na jednostkę samorządu terytorialnego przez ustawy, obowiązkowe zadania własne i zadania zlecone, programy uchwalone przez organ stanowiący, inne istotne okoliczności.

Projekt powinien być dokumentem przejrzystym, szczegółowym, uwzględniającym podział dochodów i wydatków budżetowych na działy, rozdziały i paragrafy. Z projektu powinien wynikać zakres i rodzaj zadań lub programów inwestycyjnych.

Informacja o mieniu

Do projektu budżetu powinna być dołączona informacja o stanie mienia komunalnego oraz inne materiały, jak plany finansowe zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, spółek gminnych, kalkulacje dotyczące ewentualnych kredytów i pożyczek. Informacja o stanie mienia komunalnego powinna zawierać dane dotyczące praw własnościowych, majątkowych, wierzytelności, udziałów w spółkach i akcjach, dane o dochodach uzyskanych z tytułu posiadanych praw oraz o zmianie w stanie mienia komunalnego.