STAN FAKTYCZNY: Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego. Uchwałę podjęto na podstawie przepisów art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 ze zm.).

Rada miejska, podejmując uchwałę, wprowadziła na obszarze użytku ekologicznego serię zakazów. I tak w par. 2 pkt 2 uchwały zakazano wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu. W par. 2 pkt 4 zakazano dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli te zmiany nie służą ochronie przyrody, zaś w par. 2 pkt 6 wprowadzono zakaz umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry. Wojewoda uznała przedmiotową uchwałę za nieważną z powodu istotnego naruszenia prawa.

Z UZASADNIENIA: Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustanowienie użytku ekologicznego nastąpić może m.in. w formie uchwały rady gminy, która to uchwała, w myśl ust. 2 tego przepisu, określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

Zakazy te nie mają charakteru bezwzględnego, co oznacza, że w pewnych sytuacjach ich obowiązywanie jest wyłączone. Niemniej jednak organ administracji, ustanawiając konkretną formę ochrony przyrody i decydując się na wprowadzenie określonych w art. 45 ust. 1 zakazów, nie może ich w żaden sposób modyfikować.

Rada miejska, wprowadzając zakazy określone w par. 2 pkt 2, 4 i 6 badanej przez wojewodę uchwały, zmodyfikowała zakazy określone w art. 45 ust. 1 ustawy, poprzez usunięcie z treści przepisów ustawowych wyłączeń, dotyczących wykonywania prac przeciwsztormowych oraz przeciwpowodziowych dokonywania zmian służących racjonalnej gospodarce leśnej, wodnej lub rybackiej, a także zezwolenia na amatorski połów ryb oraz wykonywanie czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną leśną, rybacką i łowiecką. W ocenie wojewody rada gminy nie ma możliwości modyfikowania katalogu zakazów przewidzianych w przepisach ani poprzez wprowadzenie nowych zakazów, ani poprzez usunięcie wyłączeń z treści przepisów ustawowych.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego nr WN.I-4.0911-232/09