Jakie koszty wiążą się z przeprowadzeniem egzekucji przez organy administracji publicznej?
Należy jednak zauważyć, że organ egzekucyjny, podejmując działania zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka egzekucyjnego, oprócz opłat za czynności egzekucyjne pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych (obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej powstaje z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego) oraz wydatki poniesione przez organ egzekucyjny. Wydatkami egzekucyjnymi są koszty faktycznie poniesione w związku z prowadzeniem egzekucji, a w szczególności wydatki na opłacenie np. przejazdu i delegacji poborcy lub egzekutora. Opłaty za czynności egzekucyjne, opłata manipulacyjna wraz z wydatkami stanowią koszty egzekucyjne, które co do zasady obciążają zobowiązanego.
Inną kwestią pozostaje natomiast sprawa wynagradzania pracowników organów egzekucyjnych z tytułu uciążliwości, jakie związane są z charakterem pracy wykonywanej przez te osoby. Prezes Rady Ministrów ma możliwość wydania rozporządzenia w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej. Delegacja do wydania rozporządzenia wynika z art. 101 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505).