Jakie koszty wiążą się z przeprowadzeniem egzekucji przez organy administracji publicznej?
Należy jednak zauważyć, że organ egzekucyjny, podejmując działania zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka egzekucyjnego, oprócz opłat za czynności egzekucyjne pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych (obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej powstaje z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego) oraz wydatki poniesione przez organ egzekucyjny. Wydatkami egzekucyjnymi są koszty faktycznie poniesione w związku z prowadzeniem egzekucji, a w szczególności wydatki na opłacenie np. przejazdu i delegacji poborcy lub egzekutora. Opłaty za czynności egzekucyjne, opłata manipulacyjna wraz z wydatkami stanowią koszty egzekucyjne, które co do zasady obciążają zobowiązanego.
Inną kwestią pozostaje natomiast sprawa wynagradzania pracowników organów egzekucyjnych z tytułu uciążliwości, jakie związane są z charakterem pracy wykonywanej przez te osoby. Prezes Rady Ministrów ma możliwość wydania rozporządzenia w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej. Delegacja do wydania rozporządzenia wynika z art. 101 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505).
Artykuł ten zawiera upoważnienie do uregulowania przez prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, uprawnień szczególnych w zakresie płac i innych świadczeń przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej oraz zasad przyznawania tych świadczeń i ich wysokości, oraz określenia dodatków do wynagrodzenia (chodzi tu głównie o pracowników egzekucji administracyjnej urzędów skarbowych). Wynagrodzenia, o których mowa, finansowane są z rachunku dochodów własnych utworzonego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 14 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.). Konieczna jest motywacyjne oddziaływanie na pracowników egzekucji administracyjnej i powiązania w tym celu uprawnienia do wynagrodzenia z osobistym wykonywaniem czynności z zakresu egzekucji administracyjnej i skutecznym odzyskiwaniem należności. Potrzeba zachowania motywacyjnego systemu wynagrodzeń prowizyjnych w służbach egzekucyjnych urzędów skarbowych jest nadal aktualna pod rządami nowej ustawy o służbie cywilnej. Zapewnienie skutecznej egzekucji należności pieniężnych niewpłaconych przez dłużników dobrowolnie jest zagadnieniem podstawowego znaczenia zarówno dla finansów państwa, jak i z punktu widzenia prawnego (na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 9254).