STAN FAKTYCZNY: Rada gminy uchwałą wyraziła zgodę na oddanie w użyczenie pomieszczeń na okres pięciu lat na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Jak ustalił wojewoda łódzki, przedmiotowa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.). Tak więc wojewoda łódzki stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie zawarcia umowy użyczenia pomieszczeń.

Z UZASADNIENIA: W podstawie prawnej uchwały rada gminy powołała się na art. 13 oraz 37 ust. 4 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Takie rozwiązanie, w wyniku którego rada wyraża zgodę na oddanie w użyczenie wymienionych w uchwale nieruchomości, nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa. Powołany w uchwale art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami upoważnia radę do oddania nieruchomości w użytkowanie, najem lub dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. Nie przewiduje jednak możliwości oddania nieruchomości w użyczenie. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz majątkiem własnym. Unormowanie takie w sposób jednoznaczny wskazuje, iż przekazanie samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej nieruchomości może nastąpić na podstawie użytkowania a nie umowy użyczenia.

Z wyjaśnień złożonych przez przewodniczącego rady gminy wynikało, iż rada gminy wpisała w podstawę prawną uchwały art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako uzupełniający podstawę prawną, motywując to, iż treść tego artykułu oprócz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i dzierżawy zawiera kompetencję dla rady na udzielenie zgody na zawarcie umowy użyczenia.

Powyższe wyjaśnienie zdaniem wojewody nie zasługiwało na uwzględnienie. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie można odczytywać jako wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia. Umowa użytkowania jest ograniczonym prawem rzeczowym, natomiast umowa użyczenia jest umową cywilnoprawną o charakterze zobowiązaniowym i nie można stawiać znaku równości przy tych umowach.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego, ON-I-0911/ 28 /09