W ramach jakiego działania z PO KL można otrzymać dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wychowaniem przedszkolnym? Jakie są warunki otrzymania wsparcia? Jakie są przykładowe kryteria wyboru projektu?
Przedszkolaki w sposób pośredni skorzystają z Poddziałania 9.1.1 PO KL przeznaczonego na inwestycje w utworzenie i prowadzenie przedszkola lub innych form wychowania przedszkolnego.
Do głównych grup kosztów podlegających zwrotowi zaliczyć można: dostosowania/remont sal przedszkolnych, zakup środków trwałych (do 10 proc. kosztów kwalifikowanych), wynagrodzenia opiekunów, zatrudnienie nowego personelu dydaktycznego, zwrot kosztów dodatkowych zajęć, zakup materiałów dydaktycznych.
Dobra dokumentacja aplikacyjna powinna wykazywać, że projekt będzie realizowany w okresie maksymalnie 24 miesięcy na obszarze, na którym brakuje przedszkoli. Tylko wtedy będzie on kwalifikował się do wsparcia.
Dzięki temu zapisowi wzrasta prawdopodobieństwo otrzymania wsparcia przez gminy, gdyż patrząc na przykład województwa mazowieckiego udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na Mazowszu i zamieszkałych w mieście wynosi prawie 75 proc., natomiast dzieci zamieszkałych na wsi - tylko 25 proc. Równie ważne jest przedstawienie w dokumentacji aplikacyjnej spójnego powiązania pomiędzy uzasadnieniem potrzeby realizacji inwestycji a jej rezultatami. To ponad połowa możliwych do uzyskania punktów. Kolejne stanowią opisy grup docelowych, zaplanowanych działań, wydatków i sposobu zarządzania projektem.
Każdy wniosek może otrzymać maksymalnie 115 punktów (w tym 100 punktów za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych oraz 15 dodatkowych punktów za kryteria strategiczne). 15 dodatkowych punktów strategicznych może być różnie definiowane w zależności od województwa. Przykładowe kryteria strategiczne to:
● projekt zawiera elementy dostosowania placówek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
● projekt jest realizowany na terenie gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców,
● projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny,
● w ramach projektu realizowane są wyłącznie inne formy wychowania przedszkolnego.
Warunkiem otrzymania dofinansowania projektu jest wniesienie przez jednostkę samorządu terytorialnego wkładu własnego w wysokości 15 proc. wartości projektu. Przez wkład własny należy w każdym przypadku rozumieć wkład pochodzący z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (pieniężny lub niepieniężny). Warto też zwrócić uwagę, iż instytucją pośredniczącą dla poddziałania jest instytucja wskazana przez samorząd województwa. Każdorazowo należy zatem szczegółowo zapoznać się z wytycznymi konkursu w danym województwie. Przydatnym adresem do uzyskania wszelkich informacji jest www.efs.gov.pl.

KAROLINA NICEWICZ, project manager Eficom