Aktualnie minister środowiska realizuje program działań na lata 2007-2013 Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. Podjęto prace wstępne zmierzające do opracowania systemu ochrony przyrody uwzględniającego rozwój społeczno-gospodarczy regionu Pojezierza Mazurskiego. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po przeprowadzeniu analiz uwzględniających konieczność zachowania cennych walorów przyrodniczych regionu oraz możliwości jego rozwoju gospodarczego. Sygnalizowane przez samorządy gminne obawy dotyczące ograniczenia rozwoju infrastruktury gospodarczej oraz bazy turystycznej z powodu utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego nie są w pełni uzasadnione. Należy zauważyć, że park narodowy jest formą ochrony przyrody udostępnianą społeczeństwu na zasadach określonych w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 ze zm.). Wprowadzenie pewnych ograniczeń, w tym ograniczenie wstępu oraz zabudowy, dotyczy tylko niektórych stref i służy wyłącznie zachowaniu w jak najlepszym stanie walorów przyrodniczych. Utworzenie parku narodowego może stać się stymulatorem rozwoju regionu. Obecność tej formy ochrony przyrody stanie się dla regionu wizytówką rozpoznawalną w całym kraju. Stworzy to warunki m.in. do rozwoju sektora usług turystycznych (baza noclegowa, gastronomia), rzemiosła, a także rolnictwa ekologicznego. Szansą dla małych gospodarstw rolnych położonych w pobliżu parku może stać się rozwój agroturystyki.

Utworzenie parku narodowego nie tylko nie powinno przyczynić się do zahamowania rozwoju gospodarczego regionu, ale wręcz może stać się czynnikiem wpływającym na zwiększenie tego rozwoju w poszanowaniu zasad ochrony przyrody. Kluczem do sukcesu jest współpraca lokalnych samorządów ze służbami odpowiedzialnymi za ochronę przyrody. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco na nie oddziaływać szczegółowo regulują przepisy ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.). Wykonanie tej oceny jest obligatoryjne bez względu na miejsce lokalizacji przedsięwzięcia. Dotyczy to przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zm.). Obecność parku narodowego nie ma jednak wpływu na konieczność wykonania oceny, o której mowa powyżej.

Utworzenie parku narodowego pozostaje również bez wpływu na długość procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz możliwość uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz poprzedzająca uzyskanie pozwolenia na budowę decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu podlegają co prawda uzgodnieniom z dyrektorem parku narodowego, jednak należy zauważyć, iż obecnie również istnieje obowiązek uzgadniania tych dokumentów w ramach ustawowo określonej procedury.

Plan działań oraz wszelkie decyzje dotyczące utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego będą podejmowane w porozumieniu z miejscowymi społecznościami reprezentowanymi przez administrację samorządową (na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 5919).