W jaki sposób dofinansować budowę mieszkań socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych? Na jakie dofinansowanie mogą liczyć samorządy? O czym samorządy powinny pamiętać, składając wnioski o dofinansowanie?
Problem zapewnienia mieszkań szczególnie dla tych osób, których nie stać na ich zakup na wolnym rynku, jest dużym obciążeniem dla gmin. Niestety dostępne fundusze europejskie w sposób bezpośredni nie dofinansują tego rodzaju działań. Gminy, a raczej wyspecjalizowane w pomocy społecznej jednostki samorządowe, mogą uzyskać wsparcie na tego typu działalność, ale pośrednio, przy okazji realizacji innych celów. I tak na przykład takim działaniem może być program rewitalizacji miast. Projekty realizowane w ramach rewitalizacji miast muszą być zlokalizowane na obszarach wyznaczonych w Lokalnych Programach Rewitalizacji, które są opracowywane i zatwierdzane przez lokalny samorząd. W ramach tego działania można pozyskać środki między innymi na:
● renowację budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, m.in. zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej, w tym prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu,
● adaptację, przebudowę lub remonty budynków oraz przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne, w tym między innymi: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury, warsztaty terapii zajęciowej lub obiekty służące pomocy społecznej,
● odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/zewnętrznych, wejść i elementów jego konstrukcji zewnętrznej, wind, instalacji technicznych budynku,
● przygotowanie do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych.
Tego typu działania są dofinansowywane w wysokości 85 proc. i będą realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych danego województwa. Terminy naboru wniosków jak i wysokość minimalnej oraz maksymalnej wielkości projektu są różne w poszczególnych województwach. Szczegółowych informacji należy szukać bezpośrednio na stronach internetowych poszczególnych województw. O dotacje mogą występować samorządy jak i ich jednostki, ale również spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, organizacje pozarządowe.
W ramach RPO występuje ponadto działanie wspierające bezpośrednio infrastrukturę pomocy społecznej. W każdym z województw istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 85 proc. na inwestycje związane z budową nowych, rozbudową, modernizacją, zagospodarowaniem otoczenia pobytowych, opiekuńczych domów pomocy społecznej oraz obiektów stacjonarnej opieki paliatywnej/hospicyjnej.
Innego rodzaju finansowaniem może być pozyskanie środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W działaniach tego programu generalnie niefinansowane są projekty infrastrukturalne, jednak możliwe jest pokrycie wydatków związanych budownictwem. I tak można uzyskać dofinansowanie na dostosowywanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Adaptacja pomieszczeń pod kątem realizacji szkoleń lub innych zadań w ramach projektu (np. dostosowanie budynku lub pomieszczeń do potrzeb organizacji opieki nad dziećmi), które to działania związane są z PO KL.

ROBERT GOLBA, firma doradcza Empirio