TEZA: Za ofertę z rażąco niską ceną należy uznać ofertę, której cena jest nierealna w relacji do cen rynkowych podobnych zamówień, a więc gdy przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Jednak zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej cena nie może być oceniana wyłącznie według kryterium arytmetycznego.
STAN FAKTYCZNY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie w przetargu na serwis pogwarancyjny w zakresie sprzętu i oprogramowania wybrał ofertę firmy Solidex. To rozstrzygnięcie oprotestowało konsorcjum biorące udział w postępowaniu. Zarzuciło zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty Solidex, mimo że oferta Solidex zawierała rażąco niską cenę. Konsorcjum wskazywało, że cena zwycięskiej oferty była ponad trzy razy niższa od założonego budżetu zamawiającego i średniej ceny pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, a ponadto prawie dwukrotnie niższa od ceny kolejnej oferty w rankingu. Wykonawca wyliczył, że koszt netto wykonania zamówienia (bez kosztów ryzyka i bez marży) wynosił znacznie mniej.
Zamawiający dał jednak wiarę wyjaśnieniom wybranej firmy i oddalił protest konsorcjum, które zdecydowało się na wniesienie odwołania do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.