TEZA: Nie można wykluczyć z postępowania wykonawcy w razie wpisania dwóch imion członka zarządu wykonawcy w różnej kolejności w zaświadczeniach z Krajowego Rejestru Sądowego i z Krajowego Rejestru Karnego.
Należy wyjaśnić okoliczności pozornego błędu i uznać, że dokument, w którym wpisano odmienną kolejność imion, potwierdzał jednak warunek udziału w postępowaniu na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wykazał, z czego miałoby wynikać uzależnienie identyfikacji osoby od kolejności imion, którymi się posługuje, tj. nie wykazał istnienia domniemanego obowiązku podawania imion osoby posiadającej dwa imiona w określonej kolejności.
STAN FAKTYCZNY: Miasto Stołeczne Warszawa prowadziło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na budowę i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego. Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego niekaralność jej członka zarządu. Wątpliwości zamawiającego wzbudził fakt, że z Krajowego Rejestru Sądowego wynikało, że członkiem zarządu spółki jest David Owen H., natomiast dostarczona zamawiającemu informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczyła Owena Davida H.