TEZA: Nie można wykluczyć z postępowania wykonawcy w razie wpisania dwóch imion członka zarządu wykonawcy w różnej kolejności w zaświadczeniach z Krajowego Rejestru Sądowego i z Krajowego Rejestru Karnego.
Reklama
Należy wyjaśnić okoliczności pozornego błędu i uznać, że dokument, w którym wpisano odmienną kolejność imion, potwierdzał jednak warunek udziału w postępowaniu na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wykazał, z czego miałoby wynikać uzależnienie identyfikacji osoby od kolejności imion, którymi się posługuje, tj. nie wykazał istnienia domniemanego obowiązku podawania imion osoby posiadającej dwa imiona w określonej kolejności.
STAN FAKTYCZNY: Miasto Stołeczne Warszawa prowadziło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na budowę i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego. Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego niekaralność jej członka zarządu. Wątpliwości zamawiającego wzbudził fakt, że z Krajowego Rejestru Sądowego wynikało, że członkiem zarządu spółki jest David Owen H., natomiast dostarczona zamawiającemu informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczyła Owena Davida H.
Według zamawiającego jeden z dokumentów zawiera błąd, więc wykonawca powinien uzupełnić dokument potwierdzający niekaralność na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca dowodził, że niezgodność pomiędzy odpisem KRS a zaświadczeniem z KRK była pozorna i wynikała jedynie z wpisania innej kolejności dwóch imion (David i Owen) tej samej osoby. Na potwierdzenie tego wykonawca dołączył jednak informację z KRK z kolejnością imion taką, jak w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dokument potwierdzał jednak warunek udziału w postępowaniu na dzień późniejszy niż dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Z tego powodu zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania. Firma nie zgodziła się z tą decyzją i wniosła protest, a potem odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wskazała, że skrajny formalizm zamawiającego doprowadził do rażącego naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Z UZASADNIENIA: Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wykonawcy i nakazała unieważnienie jego wykluczenia. Zdaniem Izby firma przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyła zaświadczenie, iż p. Owen David H. nie figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Sądowego. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że nie zachodziły żadne wątpliwości, że p. David Owen H. wymieniony w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego jako członek zarządu firmy, jest osobą, dla której wystawiono zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Przesądzają te same dane zawarte w zaświadczeniach, a także okoliczności sprawy. Zatem w dacie składania wniosku odwołujący przedkładając odpowiednie zaświadczenie z KRK potwierdził, iż p. David Owen H. nie figurował w Kartotece Karnej KRK w tym terminie. Ponadto Krajowa Izba Odwoławcza stwierdza, iż zamawiający nie wykazał, z czego miałoby wynikać uzależnienie identyfikacji osoby od kolejności imion, którymi się posługuje, tj. nie wykazał istnienia domniemanego obowiązku podawania imion osoby posiadającej dwa imiona w określonej kolejności. Dlatego Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż potwierdził się zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 4 prawa zamówień publicznych przez zamawiającego.
Sygn. akt KIO/UZP 257/09