STAN FAKTYCZNY

Rada gminy Nowy Targ podjęła uchwałę nr XLI/467/2010 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców. Jako podstawę prawną radni wskazali art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 i kolejne ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poź. 2603 z pózn. zm.).

Na mocy uchwały radni postanowili określić zasady sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych oddanych w najem, a znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych, stanowiących własność gminy z wyłączeniem lokali oddanych do użytku po 1 stycznia 2008 r. Równocześnie uchwała wprowadziła bonifikaty od ceny lokalu w wysokości odpowiednio 80 proc. i 75 proc. w zależności od tego czy cena sprzedaży płatna będzie jednorazowo, czy też rozłożona na raty. Premia ta miała przysługiwać wyłącznie nabywcom, którzy nie zalegają z żadnymi opłatami z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz złożą oświadczenie o zrzeczeniu się zwrotu kaucji mieszkaniowej.

Z UZASADNIENIA

W ocenie wojewody uchwała narusza przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto jest ona sprzeczna z zasadami państwa prawa i legalizmu wyrażonymi w art. 2 i 7 Konstytucji RP. W ocenie organu nadzoru obowiązujące przepisy nie uprawniają rady gminy do uregulowania w drodze uchwały kwestii zwrotu kaucji mieszkaniowej.

Zdaniem wojewody ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego jest ustawą szczególną w stosunku do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o samorządzie gminnym i to właśnie ona kompleksowo normuje m.in. zasady wpłacania i wypłacania kaucji. I tak m.in. kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potraceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu. Oznacza to, że rada miasta nie była uprawniona do normowania kwestii zrzeczenia się zwrotu kaucji mieszkaniowej.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 9 kwietnia 2010 r., Nr PN.II.0911-61-10